להתחברות

ניתוח לשינוי מין | מקורות

חיוב פרייה ורבייה רק על הגבר

לא יבטל אדם מפריה ורביה, אלא אם כן יש לו בנים.בית שמאי אומרים, שני זכרים.ובית הלל אומרים, זכר ונקבה, שנאמר, (בראשית ה) זכר ונקבה בראםכג. נשא אשה, ושהה עמה עשר שנים, ולא ילדה, אינו רשאי לבטל. גירשה, מותרת לינשא לאחרכז. ורשאי השני לשהות עמה עשר שנים. ואם הפילה, מונה משעה שהפילה. האיש מצווה על פריה ורביה, אבל לא האשה. רבי יוחנן בן ברוקא אומר, על שניהם הוא אומר, (בראשית א) ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו.

 

מסכת יבמות, פרק ו, משנה ו

מקורות אחרונים

Avatar

חיוב פרייה ורבייה רק על הגבר

מסכת יבמות, פרק ו, משנה ו