להתחברות

עמדות עקריות

סיכום 

סוגיית על העוסקת ביחס שבין גזירות ותקנות לאיסור בל תוסיף
מה הן גבולות הגזרה של הגזירה והתקנה , מתי לגיטימיות ומתי חל איסור בל תוסיף